Vision & Mission

Koggbrons strategi är att förvärva fastigheter som bedöms ha en över genomsnittet hög avkastning givet den något högre riskprofil som finns utanför storstäderna. För att begränsa risken är det viktigt att fokusera på tätorter med ett flertal arbetsgivare kompletterat med pendlingsavstånd till andra orter. Finspång är ett exempel på en ort med ett flertal större arbetsgivare och nära avstånd till Norrköping. Vidare är det Koggbrons ambition att vara en riktigt bra hyresvärd och möjliggöra ett positivt och ömsesidigt utbyte med alla intressenter. Det är Koggbrons ambition att så långt det är möjligt använda bra miljölösningar för att minska energiförbrukningen.

Koggbrons ambition är vidare att att ge finansiärer och aktieägare en attraktiv löpande avkastning och värdestegring över genomsnittet för svenska fastighetsbolag. Det är möjligt genom lång erfarenhet av att förvalta fastigheter samt kapitalmarknadsanpassad finansiering. Lämplig belåningsgrad är en huvudfråga för bolaget och för att skapa en attraktiv fastighetsaktie är strategin att hålla en lägre belåningsgrad än övriga fastighetsbolag.