Inställd extra bolagsstämma

Styrelsen i Koggbron AB (publ) meddelar härmed att den extra bolagsstämman som skulle hållas den 8 februari 2016 har ställts in som en följd av att styrelsen beslutat om vissa förändringar i affärsstrukturen. Förändringarna  medför att kallelse, underlag för beslut och annan publicerad dokumentation inte längre är aktuella.

 

För frågor hänvisas till styrelsens Ordförande Lars-Erik Wenehed eller bolagets VD Sebastian Vithal, info@koggbron.se.

 

 

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 februari 2016.

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (PDF)

Bilaga till 13 kap 7 § - Delårsrapport (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för kvittning (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (PDF)

 

Kallelse till extra bolagsstämma 8 februari 2016 (PDF)

Fullmaktsformulär (PDF)

Förteckning över egendom (PDF)

  

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 december 2015.

Stämmoprotokoll 22 december 2015

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen (PDF)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (PDF)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (PDF)

Kallelse till extra bolagsstämma 22 december 2015 (PDF) 

Fullmaktsformulär (PDF)