KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

i Koggbron Fastigheter AB (publ)

 

Aktieägarna i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Kungsgatan 9 i Stockholm. 

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 juni 2017, dels senast kl. 12:00 torsdagen den 22 juni 2017 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@koggbron.se eller per brevtill Koggbron Fastigheter AB (publ), Att: Årsstämma, Drottninggatan 150, 254 33 Helsingborg. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 22 juni 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokollförare

5. Val av en justeringsman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om:

a.    fastställande av Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning;
b.    disposition av Bolagets vinst eller förlust;
c.    ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuell revisorssuppleant

12. Beslut om styrelsens förslag på emissionsbemyndigande

13. Beslut om styrelsens förslag på registreringsbemyndigande

14. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b: Disposition av Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall ske.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med 75.000 kronor vardera och med 150.000 kronor till styrelsens ordförande samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Styrelsen förslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att Thomas Melin, Johan Tungard och Michael Sundback omväljs för ytterligare en period. Styrelsen föreslår vidare att Andreas Sygut omväljs som Bolagets revisor.

Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag på emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13: Beslut om styrelsens förslag på registreringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten fattade ovan som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

HANDLINGAR

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.koggbron.se senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i juni 2017

KOGGBRON FASTIGHETER AB (PUBL)

Styrelsen

 

 Fullmakt för ombud vid årsstämma i Koggbron Fastigheter AB (publ)